Box ghi âm điện thoại Tansonic

Box ghi âm điện thoại Tansonic là thiết bị tích hợp hệ thống ghi âm sử dụng giao tiếp USB để kết nối với PC, có các chức năng mạnh mẽ như quản lý bộ phận, thông báo email, màn hình cuộc gọi đến, hỗ trợ cơ sở dữ liệu SQL, truy cập mạng cục bộ.Box ghi âm có thể được sử dụng rộng rãi trong các cuộc gọi thương mại. Điều độ điện, cuộc gọi dịch vụ đường dây nóng, cuộc gọi bưu điện, chứng khoán tài chính, cửa hàng ô tô 4S, công ty bất động sản, báo động an ninh công cộng, cuộc gọi giám sát của bộ phận an ninh, hàng không, đường sắt, ghi âm công văn giao thông vận tải và điều độ sản xuất trong các ngành khác nhau.